Kỹ sư bảo dưỡng điện gió chịu trách nhiệm quản lý, giám sát nhà thầu tham gia thi công lắp đặt theo đúng quy trình lắp dặt trụ gió.

Tham gia lắp đặt trực tiếp các thiết bị theo yêu cầu quản lý.

Triển khai giám sát, vận hành, bão dưỡng, bảo trì Tuabin gió.

Thiết kế hồ sơ lắp đặt, sửa chữa, vận hành, cải tiến hệ thống điện gió.

Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu dự án